Ders Tan覺mlar覺

 YAT 101 Projeye Giri I

  Proje mant覺覺yla tan覺ma. Projelendirme sürecinin tan覺t覺m覺. Kavram, ön ve ayr覺nt覺l覺 tasar覺m süreçlerinin tan覺t覺m覺 ve proje uygulanmas覺na balanmas覺. Prensip emas覺, sirkülasyon emas覺 ve eskizlerle projenin ilerletilmesi. Verilmi karina ve üstyap覺 içinde, iç mekan覺n tasarlanmas覺.

 

YAT 102 Projeye Giri II

  襤ç ve d覺 mekan ilikileri.Proje mant覺覺n覺n gelitirilmesi. Projelendirme sürecinin tan覺t覺m覺. Kavram, ön ve ayr覺nt覺l覺 tasar覺m süreçlerinin tan覺t覺m覺 ve proje uygulanmas覺na balanmas覺. Prensip emas覺, sirkülasyon emas覺 ve eskizlerle projenin ilerletilmesi. Verilmi karina üzerine üstyap覺 ve iç mekan tasarlanmas覺. Karina üstyap覺 iliki tiplerinin eskizler yap覺larak tan覺nmas覺.

 

YAT 103 Deniz Arac覺 Geometrisi

  Deniz araçlar覺n覺n iç mekan覺n覺n geometrisinin tan覺t覺m覺. Ofset tablosu oluturulmas覺. Endaze bilgisinin örneklerle tan覺t覺lmas覺. Karina form planlar覺n覺n çizim esaslar覺. Karina formunun 3 boyutlu cisimden 2 boyutlu koordinat eksenlerine izdüümü. Posta kesitlerinin çizimi. Profil resminin çizimi. Su hatlar覺 resminin çizimi. Kontrol erilerinin çizimi (batoklar, diyagonal, çene vs.). Meyilli ve trimli su hatlar覺n覺n çizimi. En kesit alanlar覺 erisi. Özel karina formlar覺n覺n tan覺t覺lmas覺.

 

YAT 104 Deniz Arac覺 Teorisi

  Karina formu, alan, alan merkezi, alan atalet momenti, hacim ve hacim merkezleri hesaplar覺, stabilite parametreleri. Yatlar覺n direnç-sevk, stabilite ve manevra karakteristikleri, modern sevk sistemleri, araç-sevk eleman覺 etkileimi, serbest su yüzeyi etkisi, optimizasyon.

 

YAT 105 Temel Tasar覺m I

  Tasar覺m eitimi için yarat覺c覺l覺覺 ortaya ç覺kart覺rken, serbest el yeteneklerini gelitirme ve  görme olgusunun yetkinletirilmesi. Örencilerin  çevresindeki  form ve biçimleri kütlesel deerleriyle alg覺lamalar覺n覺 ve doru deerlerde desenlerini çizerken, gerek matematiksel dorultuda gerekse kiisel yorumlar覺nda düzeyli bir çal覺ma  ortaya koymalar覺n覺n salanmas覺. Örencilerin düüncelerinin ve görsel formlar覺n yorumunu yapabilmelerinde, amaç ve hedefe ula覺rken, görmeyi ve alg覺lamay覺 becerebilmeleri için 覺覺k, gölge, çizgi, nokta, desen ile  form bilgisinin, genel renk bilgisinin ve mekanda renk bilgisinin çizim ve boyama teknikleriyle uygulamalar覺n覺n yap覺lmas覺.

 

YAT 106 Temel Tasar覺m II

  Genel ve soyut kavramlar覺n eklenerek, örencinin  fonksiyon çözebilmesi için altyap覺 oluturmalar覺n覺n salanmas覺. Strüktür arat覺rmalar覺, optik etkiler, mekan ve form arat覺rmalar覺, soyut-somut birliktelii, z覺tl覺k, transformasyon, doku ve mekanda doku.

 

YAT 107 Teknik Resim I

  Çizgi temelli anlat覺m teknikleri. Ölçek, lejant bilgisi ve yaz覺 esaslar覺. Çok düzlemli paralel dik izdüüm, tek düzlemli paralel eik ve paralel dik izdüüm teknikleri.

 

YAT 108 Teknik Resim II

  Tasar覺m ekipmanlar覺n kullan覺m bilgisi. Geometrik ve amorf biçimlerin manuel olarak çizim teknikleri. Proje okuma bilgisi.

 

YAT 109 Mesleki Desen I

  Serbest el çizimlerinin yap覺lmas覺, 襤ç ve d覺 mekanda yatlara özgü mimari biçemin belli aç覺lardan resmedilmesi. Farkl覺 tipte karinalar覺n, önce üstyap覺s覺z, sonra üstyap覺yla birlikte denizde ve deniz d覺覺nda çizilmesi. Böylelikle karinalar覺n karakteristik geometrik özelliklerinin ve yat üstyap覺lar覺na özgü mimari dilin tan覺t覺lmas覺. Çeitli, uygulanm覺 yat örnekleri seçilerek, serbest el kara kalem perspektiflerini çizebilmesi.

 

YAT 110 Mesleki Desen II

  Çeitli malzeme dokular覺n覺 anlatmada, flomaster, toz pastel vb. belli bal覺 renklendirme tekniklerinin gösterilmesi. Ton ve renk bilgisinin verilmesi. Konu kapsam覺n覺n karma覺k strüktürel yap覺lar üzerinde denemeler yap覺larak ve yat iç mekanlar覺na özgü serbest el perspektifler çizilerek gelitirilmesi.

 

YAT 111 Bilgisayar Destekli Tasar覺m I

  Bilgisayar destekli tasar覺m metodolijisi. Bilgisayar destekli tasar覺m felsefesi. Erilerin ve yüzeylerin bilgisayar yard覺m覺yla geometrik  tasar覺m覺. Ön tasar覺m ve deniz arac覺 tipinin seçimi. Ana boyutlar覺n belirlenmesi ve form tasar覺m覺. yat tasar覺m覺nda kullan覺lan paket yaz覺l覺mlar ve kullan覺m覺. Karina form tasar覺m覺nda bilgisayar uygulamalar覺. Yat tasar覺m覺 hesaplar覺nda bilgisayar uygulamalar覺. Stabilite, direnç-güç ve mukavemet hesaplar覺 ve analizleri. A覺rl覺k hesaplar覺 ve kontrolü. Bilgisayar destekli yat tasar覺m覺nda hidrodinamik düünceler.

 

YAT 112 Bilgisayar Destekli Tasar覺m II

  Yatlar覺n bilgisayar ortam覺nda boyutland覺r覺lmas覺, fiziksel davran覺 koullar覺n覺n gerçee yak覺n modelleme teknikleriyle öngörülmesi. Bilgisayar yard覺m覺yla iki boyutlu tasar覺mdan ve modellemeye geçi. Karina ve üstyap覺 modelleme yakla覺m ve teknikleri. 襤ki boyutlu tasar覺m aamas覺nda planimetrik düzenlemeler. Üç boyutlu tasar覺mda biçimsel ilikiler. Mevcut uygulama örneklerinin incelenmesi.

 

YAT 113 Temel Denizcilik Eitimi

  Navigasyon, meteoroloji, beka ve güvenlik bilgisinin verilmesi. Deniz araçlar覺n覺n s覺n覺fland覺r覺larak tan覺t覺m覺. Denizcilik terimlerinin öretilmesi. Denizciliin sosyokültürel, sosyoekonomik, ulusal ve uluslararas覺 niteliinin anlat覺lmas覺. Denizcilik ve uygarl覺k ilikisinin anlat覺larak örencide denizcilik bilincinin oluumunun salanmas覺. Örencide genel denizcilik bilgisinin olumas覺n覺n salanmas覺.

 

YAT 114 Yelken Eitimi

  Denizde pratik eitimin sonunda, yelkencilik terimlerinin önemli bir k覺sm覺n覺n, gerekli olan denizcilik düümlerinin, tramola, kavança vb. manevra ve seyirlerin örenilmesi. Gerekli navigasyon, meteoroloji, astronomi, haberleme ve ilk yard覺m bilgisinin verilmesi. Yelkenli yatla güvenli seyir koullar覺n覺n denizde uygulamalarla anlat覺lmas覺.

 

YAT 115 Malzemelerin Mukavemeti

  Yatlar覺n boyuna ve enine mukavemeti, kesme kuvveti, eilme momenti, sehim hesab覺, levha mukavemeti, hesap yöntemleri, dalgal覺 ortamda mukavemet, klas kurallar覺 ve yap覺sal elemanlar覺n boyutland覺rlmas覺, mekanik problemler, yorulma, titreim.

 

YAT 116 Bilimsel Metodoloji

  Pozitif bilim, ilim, fen, sanat kavramlar覺n覺n gözden geçirilmesi. Bilim tarihine k覺sa bak覺. Bilimsel bilginin elde edili yöntemlerinin deney, gözlem vb. kavramlar覺n aç覺klanarak anlat覺lmas覺. Objektif ve sübjektif bilgi sistemlerinin tan覺t覺lmas覺. Bilimin akademik ve toplumsal balamdaki anlam覺n覺n anlat覺lmas覺. Tasar覺m etkinliinin, bilimsel ve sanatsal niteliklerinin tart覺覺lmas覺. Bilimde yöntemin ele al覺nmas覺. Bilimsel kuram gelitirme, veri toplama tekniklerinin anlat覺lmas覺. Bilimsel makale örneklerinin incelenmesi, makale yazma tekniklerinin uygulamalarla öretilmesi.

 

TRD 151 Türk Dili I

  Dilin tan覺m覺, türleri ve özellikleri; dil-düünce-kültür-edebiyat-sanat ilikileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yaz覺l覺 anlat覺m bilgileri (konu seçimi, konuyu s覺n覺rland覺rma, amaç ve bak覺 aç覺s覺, yazma plan覺 haz覺rlama, çeitli türlerde [deneme, makale, f覺kra, vb.] kompozisyon yazma; bir metnin plan覺n覺 ç覺karma, bir metnin özetini ç覺karma); sözlü anlat覺m bilgileri (genel bilgiler; haz覺rl覺ks覺z konuma, haz覺rl覺kl覺 konuma [tart覺ma, aç覺koturum, vb]; not alma, not tutma, özet ç覺karma teknikleri); Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); uygulamal覺 Türkçe yaz覺m ve noktalama bilgileri ele al覺n覺r.

 

TRD 152 Türk Dili II

  Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemi; yaz覺l覺 anlat覺m bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çal覺malar覺nda düünceyi gelitirme yollar覺 [tan覺mlama, örneklendirme, kar覺lat覺rma, baka kaynaklardan al覺nt覺 yapma, istatistiklerden yararlanma], anlat覺m biçimleri [aç覺klay覺c覺, tart覺mac覺, betimleyici, öyküleyici anlat覺m],  çeitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlat覺m bilgileri (haz覺rl覺kl覺 ve haz覺rl覺ks覺z konuma, tart覺ma, aç覺koturum, münazara,  an覺-f覺kra-olay anlatma vb. ); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullan覺m覺 (anlat覺m öeleri, dil yanl覺lar覺); uygulamal覺 Türkçe yaz覺m ve noktalama bilgileri ele al覺n覺r.

 

襤NG 151 襤ngilizce I

  襤ngilizce I, dersinin bal覺ca hedefi örencilerin 襤ngilizce bilgi düzeylerini ‘ileri’ düzeye doru gelitirmek, güncel ve akademik metinleri anlay覺p, yorumlamalar覺n覺 salamak, bir iletiim sistemi olarak bu dili ileyip gerekli dil yetilerini kazand覺rmakt覺r

襤NG 152 襤ngilizce II

  襤NG 151 dersinin amaçlar覺na ek olarak, bu derste örencilerin akademik kompozisyonlar yazabilmeleri hedeflenmektedir.

 

YAT 201 Proje I

  Tasar覺m bilgisinin bir dizi s覺namadan geçirilip, edinik bilgi (know how) ile birletirilerek uygulamaya dökülmesi. Dizayn spirali kurallar覺n覺n uygulanarak küçük bir yat projesinin gelitirilmesi. S覺f覺rdan, karina, üstyap覺 ve iç mekan覺n tasarlanmas覺. Karina, üstyap覺 ve iç mekan aras覺ndaki anlamsal ve biçimsel ilikilerin kurulmas覺nda; tasar覺m bilgisinin pragmatik ve semantik yakla覺mlar覺n bütünlüü içinde irdelenmesi. Seçilecek yat覺n derinliine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarl覺l覺kla yeni ürüne uygulanmas覺. Atelye düzeni içinde geçen çal覺malarla, örencide eletirel düüncenin gelitirilmesinin salanmas覺. Böylelikle örencinin özgün bir yap覺sal sistem, tasar覺m ideolojisi ve biçim dilini yaratmas覺na katk覺 salanmas覺.

 

YAT 202 Proje II

  Tasar覺m bilgisinin bir dizi s覺namadan geçirilip, edinik bilgi (know how) ile birletirilerek uygulamaya dökülmesi. Dizayn spirali kurallar覺n覺n uygulanarak bir orta büyüklükte bir yat projesinin gelitirilmesi. S覺f覺rdan, karina, üstyap覺 ve iç mekan覺n tasarlanmas覺. Karina, üstyap覺 ve iç mekan aras覺ndaki anlamsal ve biçimsel ilikilerin kurulmas覺nda; tasar覺m bilgisinin pragmatik ve semantik yakla覺mlar覺n bütünlüü içinde irdelenmesi. Seçilecek yat覺n derinliine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarl覺l覺kla yeni ürüne uygulanmas覺. Atelye düzeni içinde geçen çal覺malarla, örencide eletirel düüncenin gelitirilmesinin salanmas覺. Böylelikle örencinin özgün bir yap覺sal sistem, tasar覺m ideolojisi ve biçim dilini yaratmas覺na katk覺 salanmas覺.

 

YAT 203 Bilgisayar Destekli Tasar覺m III

  Yat iç mekan覺n覺n geometrik özelliklerinin kavranmas覺. Çeitli boy ve geometrik özelliklerde karina ve üstyap覺lar覺n iç mekan覺nda modelleme teknikleri. Mobilya ve çeitli yat iç mekan nesnesinin modellenmesi, renderinge geçi.

 

YAT 204 Bilgisayar Destekli Tasar覺m IV

  Üç boyutlu programlarda organik formlar覺n tasar覺m覺. 襤ç ve d覺 mekanda ileri modelleme ve rendering teknikleri. I覺k, gölge, malzemede gerçee uygun çal覺malar覺n yap覺lmas覺. 襤ki boyutlu görsel pafta haz覺rlama tekniklerinin anlat覺lmas覺

 

YAT 205 Endüstriyel Malzeme I

  Malzeme tan覺m覺, s覺n覺fland覺r覺lmas覺, tarihçesi ve tasar覺m-malzeme ilikileri. Malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle, mekanik etkiler sonucundaki davran覺lar覺. Kullanma sürecindeki biçimlenii, kullan覺m alanlar覺 ve seçim ölçütleri. Malzeme laboratuvar覺nda mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri, örencilerin deney ve analiz çal覺malar覺.

 

YAT 206 Endüstriyel Malzeme II

  Kompozit malzeme tan覺m覺, kompozit üretiminde kullan覺lan malzemeler, genel özellikleri, s覺n覺fland覺r覺lmas覺, avantaj ve dezavantajlar覺. Yat yap覺m覺nda kullan覺lan kompozit malzeme, tarihçesi, günümüz yat inaat覺 endüstrisinde en çok kullan覺lan kompozit türleri.

 

YAT 207 Tesisat ve Makine Elemanlar覺

  Yatlar覺n alt sistemleriyle ilgili s覺hhi, elektrik ve elektronik tesisat bilgisinin verilmesi. Hava artland覺rma ilkeleri. Mekanik ve elektrik donat覺m sistemlerinin yatlar覺n mimari kurgusu ve uygulama projesi ile bütünletirilmesi. Makineleri ve onlar覺 oluturan elemanlar hakk覺nda bilgiler. Miller ve akslar, mil-göbek balant覺lar覺, yataklar, c覺vata balant覺lar覺 vb.

 

YAT 208 Perspektif

  Perspektif olgusunun tarihsel geliimine bak覺. Rönesans öncesi ve sonras覺 perspektif. Alg覺lama ve kavramaya ilikin etken ve yöntemleri tan覺tmak. Çizgisel iletiim anlat覺m tekniklerinin ve ilgili standartlar覺n öretilmesi. Paralel, aksonometrik, izometrik perspektif. Artistik perspektif. Tek, çift ve çok kaç覺l覺 perspektif. Perspektifte gölge.

 

YAT 209 Ürün Planlama Teknikleri

  Yeni ürün isteini douran nedenlerin gerçek kaynaklar覺n覺n tan覺t覺lmas覺. Konsept gelitirme ve planlamada yeni ve yarat覺c覺 yakla覺mlar. Seri üretimde planlama tekniklerinin nitelik ve özelliklerinin anlat覺lmas覺.

 

YAT 210 襤leri Anlat覺m Teknikleri

  Yinelenen uygulamalarla, örencinin anlat覺m becerisinin gelitirilmesi. Nesneyi oluturan niteliklerden olan, boyutlar, oranlar, dokular 覺覺k ve gölgelerin çeitli üç boyutlu objeler üzerinde çal覺t覺r覺larak ka覺da aktar覺lmas覺 eklinde ders uygulamalar覺 yap覺lmas覺. Grafik düünme ve düünceyi uygulanabilir nitelikte çizgisel somutlat覺rma becerisini kazand覺rarak modelden ve hayalden serbest el olarak yatlar覺n çizilmesi ve renklendirilmesi. Kara kalem, air brush, flomaster, toz pastel ve kuru boya tekniklerinin ileri tekniklerinin öretilmesi.

 

YAT 211 Yat Atelyesi I

  Tasar覺m覺 bitmi, uygulama ve detay projesi haz覺rlanm覺, 10m alt覺nda CTP malzeme bir yat覺n, atelyede üretimi. Örencilerin bu üretim sürecine, öretim eleman覺 gözetiminde kat覺l覺m覺.

 

YAT 212 Yat Atelyesi II

  Yat Atelyesi I dersinde balanan projenin, atelyede üretimine devam edilmesi. Süreç bitiminde yat覺n denize indirilmesi.

 

YAT 213 Teknoloji Tarihi

  Teknoloji ve uygarl覺k kavramlar覺n覺n tasar覺m eylemi içindeki ve d覺覺ndaki tan覺mlar覺. Bu kavramlar覺n tarihteki olgunlama süreçleri. Ayg覺t, artefakt gibi kavramlar覺n uygarl覺kla ilikisinin çeitli aç覺n覺mlar覺yla sorgulanmas覺. Uygarl覺覺n ve teknoloji tarihinin genel görünümüne bak覺 ve deniz araçlar覺 içinde kalan bölümünün incelenmesi. Önemli bulu, keif ve yap覺tlar覺n kronolojik s覺ra içinde yat tasar覺m覺n覺 etkileyen yönlerinin anlat覺lmas覺. Deniz araçlar覺n覺n iç mimarisindeki çeitli üslup özelliklerinin yüzeysel olarak gözden geçirilmesi.

 

YAT 214 Denizcilik Tarihi

  Denizciliin uygarl覺kla ilikisi ve tarihsel birliktelii. Önemli deniz keifleri. Denizciliin askeri ve sivil boyutu. Deniz arac覺 tiplerinin kronolojik s覺ras覺na göre anlat覺lmas覺. Denizciliin siyasetle ilikisi. Tarihteki önemli deniz savalar覺 ve bunlar覺n sonuçlar覺n覺n deerlendirilmesi.

 

YAT 215 Denizcilik 襤ngilizcesi I

  Denizciliin askeri ve sivil terminolojisinin, denizcilikle ilgili kavram ve terimlerin öretilmesi. Yarat覺c覺 yaz覺m teknikleri için gerekli olan iletiim dilinin gelitirilmesi.

 

YAT 216 Denizcilik 襤ngilizcesi II

  Toplumsal alanda denizcilik 襤ngilizcesi'ne ilikin iletiim ilkelerinin ve resmi yaz覺ma beceri ve tekniklerinin anlat覺lmas覺.

 

YAT 217 Ergonomi

  Yatlarda insan-makine sistemlerinde ile ilgili standart verilerin tan覺t覺lmas覺. Deniz koullar覺nda çevresel etkenlerin derinliine tan覺t覺larak, i yasalar覺n覺n bilinmesi. Çevre ve araç tasar覺m覺 için insan bedeninin görgül ölçümlerinin kullan覺m覺. Antropometrinin görev alan覺; antropometrik veriler. Notik çevrenin boyutland覺r覺lmas覺nda temel tutum ve davran覺lar. Deniz yaam覺nda i sistemlerinin geliimi. Özellikle toplu insan ulat覺rma eksenli denizcilik endüstrisinde psikofizyolojik ve sosyo-kültürel kapasiteye bal覺 verim kavram ve ilkeleri.

 

YAT 301 Proje III

  Tasar覺m bilgisinin bir dizi s覺namadan geçirilip, edinik bilgi (know how) ile birletirilerek uygulamaya dökülmesi. Dizayn spirali kurallar覺n覺n uygulanarak bir power yat projesinin gelitirilmesi. S覺f覺rdan, karina, üstyap覺 ve iç mekan覺n tasarlanmas覺. Karina, üstyap覺 ve iç mekan aras覺ndaki anlamsal ve biçimsel ilikilerin kurulmas覺nda; tasar覺m bilgisinin pragmatik ve semantik yakla覺mlar覺n bütünlüü içinde irdelenmesi. Seçilecek yat覺n derinliine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarl覺l覺kla yeni ürüne uygulanmas覺. Atelye düzeni içinde geçen çal覺malarla, örencide eletirel düüncenin gelitirilmesinin salanmas覺. Böylelikle örencinin özgün bir yap覺sal sistem, tasar覺m ideolojisi ve biçim dilini yaratmas覺na katk覺 salanmas覺.

 

YAT 302 Proje IV

  Tasar覺m bilgisinin bir dizi s覺namadan geçirilip, edinik bilgi (know how) ile birletirilerek uygulamaya dökülmesi. Dizayn spirali kurallar覺n覺n uygulanarak bir güne güverteli yat projesinin gelitirilmesi. S覺f覺rdan, karina, üstyap覺 ve iç mekan覺n tasarlanmas覺. Karina, üstyap覺 ve iç mekan aras覺ndaki anlamsal ve biçimsel ilikilerin kurulmas覺nda; tasar覺m bilgisinin pragmatik ve semantik yakla覺mlar覺n bütünlüü içinde irdelenmesi. Seçilecek yat覺n derinliine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarl覺l覺kla yeni ürüne uygulanmas覺. Atelye düzeni içinde geçen çal覺malarla, örencide eletirel düüncenin gelitirilmesinin salanmas覺. Böylelikle örencinin özgün bir yap覺sal sistem, tasar覺m ideolojisi ve biçim dilini yaratmas覺na katk覺 salanmas覺.

 

YAT 303 Mobilya Tasar覺m覺 I

  Mobilya tasar覺m覺nda genel çada yakla覺mlar. Mobilyada ölçü ve form; renkler ve mobilya stilleri, karakteristik özellikleri ve bu özelliklerin mobilya tasar覺m覺na uygulanmas覺. Çeitli uygulamalar覺n deerlendirilmesi. Yat mobilyas覺. Mekana bal覺 mobilya kavram覺. 襤ç mekan ve d覺 mekan mobilyas覺. Ba覺ms覺z mobilyalar. Hizmet servis elemanlar覺, depolama elemanlar覺. Masif mobilyalar, mobilya konstrüksiyonu, yüzey oluturma teknikleri. Kullan覺c覺-mekan ara kesitinde mobilyan覺n anlam覺n覺n sorgulanmas覺.

 

YAT 304 Mobilya Tasar覺m覺 II

   

 

YAT 305 Üretim Teknikleri I

  Karina ve üstyap覺lar覺n覺n tesis edilmesi. 襤leri CTP uygulama teknikleri. Türkiye’deki tersane ve atelyelerin üretim koullar覺na yak覺ndan bak覺. Kompozit üretim teknikleri için hammadde kaynaklar覺n覺n arat覺r覺lmas覺.

 

YAT 306 Üretim Teknikleri II

  Karbon, kevlar gibi malzemenin kimyasal özellikleri. Kal覺p, elle yat覺rma, püskürtme vb. teknikler. Ala覺mlar, standartlar覺, birincil ve ikincil kaynaklardan üretim ve rafinasyon teknikleri.

 

YAT 307 Model ve Prototip Üretimi I

  Model ve prototip üretiminde realizasyon tekniklerinin, çeitli malzemelerin ve uygulama olanaklar覺n覺n tan覺t覺lmas覺. Posta sistemi. Postalar覺n montaj teknikleri. Sandviç sistem, yan yana yap覺t覺rma, kütük sistemi vb. kaplama çeitleri. Su hatt覺n覺n markalanmas覺, kalastra.

 

YAT 308 Model ve Prototip Üretimi II

  Direkler, serenler, merdivenler, yelkenler vb. güverte üstü donan覺mlar覺. Biçim ve ilev bütünlüü kapsam覺nda, alg覺lama ve kavray覺 al覺kanl覺klar覺 kazand覺r覺lmas覺. Proje ve tasar覺m kavram覺n覺n gerçek objelere dönüüm ya da aktar覺m覺n覺n salanmas覺 dorultusunda deneyim kazand覺r覺lmas覺.

 

YAT 309 Endüstriyel Malzeme III

  Yat yap覺m覺nda kullan覺lan ahap malzeme, tarihçesi, genel özellikleri, s覺n覺fland覺r覺lmas覺, avantaj ve dezavantajlar覺, kullan覺m yerlerine göre ahap malzemenin seçim ölçütleri, koruma yöntemleri.

 

YAT 310 Endüstriyel Malzeme IV

  Yat iç mekan覺nda kullan覺lan balay覺c覺 malzeme, reçineler, seramik, cam, ahap, plastik, metal, boyalar vb. çeitli malzemenin tan覺t覺m覺, üretim ve uygulama yöntemleri. Malzemenin ilevsel ve estetik yönden seçim ölçütleri. Malzeme arivinde malzeme türlerini tan覺ma çal覺malar覺 ve deerlendirmeler.

 

YAT 311 Tasar覺m Tarihi

  Tasar覺m tarihi konular覺n覺n genel bir çerçeve içinde kronolojik olarak tan覺t覺lmas覺. Tasar覺m tarihinin temel kavram ve sorunlar覺n覺n yatlar覺n d覺 ve iç mekan öncelikleri bak覺m覺ndan incelenmesi. Öncelikli olarak yat iç ve d覺 mekanda bezeme türlerinin tasar覺m ve üslup özelliklerinin anlat覺lmas覺 (fresk, çini, ahap oymac覺l覺覺, ta içilii, maden sanat覺). Yatlarda genel yerletirmenin ve bölmelendirmenin dönemlere göre mimari programatik aç覺s覺ndan ele al覺n覺覺, yorumlan覺覺.

 

YAT 312 Tasar覺m Etii ve Yasal Sorumluluklar

  Etiin etimolojik ve deontolojik anlam覺n覺n anlat覺lmas覺. Etik-ahlak ilikisi. Normatif bir sistem olarak etiin görünümü. Yat tasar覺mc覺s覺 aç覺s覺ndan hukukun esaslar覺n覺n aç覺klanmas覺. Hukukun anlam ve alanlar覺yla, hukukun temelleri ve kaynaklar覺na ilikin bilgilerin özetlenmesi. Tasar覺mc覺ya kendi buluu olan tasar覺m覺n fikir ve sanat eseri s覺fat覺yla, model ve resim olarak yasal yönden korunmas覺na ilikin kurallar覺n anlat覺lmas覺. Meslek odalar覺n覺n ilev ve çal覺ma alanlar覺.

 

YAT 401 Proje V

  Tasar覺m bilgisinin bir dizi s覺namadan geçirilip, edinik bilgi (know how) ile birletirilerek uygulamaya dökülmesi. Dizayn spirali kurallar覺n覺n uygulanarak bir megayat projesinin gelitirilmesi. S覺f覺rdan, karina, üstyap覺 ve iç mekan覺n tasarlanmas覺. Karina, üstyap覺 ve iç mekan aras覺ndaki anlamsal ve biçimsel ilikilerin kurulmas覺nda; tasar覺m bilgisinin pragmatik ve semantik yakla覺mlar覺n bütünlüü içinde irdelenmesi. Seçilecek yat覺n derinliine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarl覺l覺kla yeni ürüne uygulanmas覺. Atelye düzeni içinde geçen çal覺malarla, örencide eletirel düüncenin gelitirilmesinin salanmas覺. Böylelikle örencinin özgün bir yap覺sal sistem, tasar覺m ideolojisi ve biçim dilini yaratmas覺na katk覺 salanmas覺.

 

YAT 402 Mezuniyet Projesi

  Eitim program覺nda tasarlama süreçleri ile ilgili verilen tüm bilgilerin uygulamal覺 oalarak ortaya koyulaca覺 proje dersi. Dizayn spirali kurallar覺n覺n uygulanarak bir süperyat projesinin gelitirilmesi. Konunun tan覺mlanmas覺, mevcut örneklerin incelenmesi ve ilev çözümlemesi, ürün pazar arat覺rmas覺, kullan覺c覺 profili tayini, malzeme ve üretim yönteminin öngörülmesi. Konsept tasar覺m覺n ortaya ç覺kar覺lmas覺. Özgün fikrin, estetik duyarl覺l覺kla yeni ürüne uygulanmas覺. Örencinin özgün bir strüktürel dizge, tasar覺m ideolojisi ve biçim dilini yaratma yolunda, program覺n ba覺ndan beri kat ettii mesafenin deerlendirilmesi. Gelitirilen projeyle birlikte ayr覺nt覺l覺 bir raporun teslim edilmesi.

 

YAT 403 Mobilya Tasar覺m覺 III

   

 

 HUK 452 Deniz Ticareti Hukuku

  Deniz Ticaret Hukuku’nun Kaynaklar覺. Geminin ve yat覺n tan覺m覺 ve ay覺r覺c覺 unsurlar覺. Gemi sicili, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi mülkiyeti, gemi ipotei, deniz ödüncü, intifa hakk覺 vb. Uluslararas覺 Deniz Tiacerti Hukuku’nun önemli kavramlar覺. Deniz sigortalar覺, karasular覺, k覺ta sahanl覺覺, bitiik bölge, münhas覺r ekonomik bölge, su yollar覺ndan geçiler ile ilgili önemli düzenlemeler, Türk Boazlar覺’n覺n hukuki statüsü.

 

YAT 405 Türk Denizcilik Tarihi

  Türkler’in 11. Yüzy覺lda denizcilikle tan覺mas覺n覺 müteakip dou Akdeniz’deki siyasi, ekonomik ve askeri gelimeler. Selçuklu Devleti döneminde Türk denizcilii ve deniz arac覺 tipleri. Anadolu Beylikleri döneminde denizcilik. Osmanl覺 Devleti kurulu, yükseli ve duraklama dönemlerinde askeri, sivil donanma ve kalyon, kad覺rga vb. deniz arac覺 tipleri. Osmanl覺 Devleti’nin denizcilik politikalar覺 ve bat覺 Akdeniz ve okyanuslardaki etkinlii. Karadeniz’de yerel denizcilik ve dier Türk kavimlerindeki denizcilikle ilgili gelimelere kronolojik s覺rayla bak覺. Osmanl覺 geç dönem denizcilii ve cumhuriyet döneminde Türk denizcilii.

 

YAT 406 Standartlar ve Klasifikasyon

  Klas kurulular覺 ve ilevleri. Belgelendirme, ulusal ve uluslararas覺 standartlar. CE belgesi ve AB uyum sürecindeki uygulamalar覺. Akredite kurulular ve akreditasyon. Denizde çat覺ma ve ilgili yönetmelikler. INMARSAT, MARPOL, COLREG, SOLAS gibi kurum, kurulu ve yönetmeliklerin incelenmesi

.

YAT 407 Detay Tasar覺m覺 I

  Detay bilgisinin tan覺m ve önemi. Kap覺, döeme, pencere, tavan, duvar ve mobilya sistem detaylar覺n覺n tasar覺m ve çizimi. Yatlarda su, nem, 覺s覺, gürültü ve titreim yal覺t覺m detaylar覺. Stor panjur, kepenk vb. koruyucu elemanlar覺n detay tasar覺mlar覺. Deiik ölçeklerde detayland覺rma.

 

YAT 408 Detay Tasar覺m覺 II

 

 

 

YAT 409 Tasar覺m Ekonomisi

  Temel kavramlar. Yat üretiminde rol alan ekonomik etkenler. Üretim sürecinde yönetimsel ve ekonomik kararlar ve düzeyleri (sektör, firma, proje, ilem). Sistem olarak yat sektörü; kurulular ve ilevleri. Yat markalar覺. 襤 usulleri, örgütlenme biçimleri ve sözlemeler. Maliyet yönetimi, maliyet tahmini, planlamas覺 ve denetimi, maliyeti etkileyen faktörler, prodüktivite. Süre ve kaynak yönetimi. Saha ve atelye yönetimi, tersane planlamas覺, i ilerlemesi denetimi. Risk yönetimi, risk planlamas覺 ve denetimi. Kalite yönetimi, gelgelendirme ve klaslama, artnameler, mevzuat. Enformasyon yönetimi, yap覺m yönetiminde enformasyon sistemleri.

 

YAT 410 Arayüz Tasar覺m覺

  Yat tasar覺m覺nda 2 ve 3 boyutlu arayüz kavram覺n覺 anlamaya ve arayüz tasarlamaya yönelik çal覺malar覺n yap覺lmas覺. Arayüz ergonomisinde kontrol ve gösterge uzuvlar覺. 襤nsan-araç ilikisinde yüzeylerin arat覺r覺lmas覺 ile birlikte ürün üzerinde kullan覺m覺na yönelik çal覺malar覺n yap覺lmas覺. Arayüz kavram覺 ve arayüz tasarlama bilinci, doada arayüz, insanda arayüz ve araçlarda arayüz örnekleri ile ilenerek arayüz kavramlar覺 ve tasarlama anlay覺覺n覺n pekitirilmesi.

 

ATA 451 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lap Tarihi I

  Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lap Tarihi okuman覺n amac覺 ve ink覺lap yorumu. Osmanl覺 襤mparatorluu’nun y覺k覺l覺覺 ve Türk 襤nk覺lab覺n覺 haz覺rlayan sebepler. Mondros’a giden yol. 襤galler ve Mustafa Kemal Paa’n覺n tepkisi. Mustafa Kemal Paa’n覺n Samsun’a ç覺k覺覺. Milli Mücadele için ilk ad覺m. Kongre haz覺rl覺klar覺. Erzurum ve Sivas Kongreleri. TBMM’nin aç覺lmas覺 ve Kurtulu Sava覺’n覺n yönetimini ele almas覺. Sakarya Sava覺’na kadar Milli Mücadele ve I. Ve II. 襤nönü Savalar覺. Sakarya Sava覺 ve Büyük Taarruz. Mudanya Atekes Antlamas覺 ve Lozan öncesi. Lozan Antlamas覺 ve Sevr ile k覺yaslanmas覺 dersin içeriini oluturan konulard覺r.

 

ATA 452 Atatürk 襤lkeleri ve 襤nk覺lap Tarihi II

  Türk  襤nk覺lab覺n覺n stratejisi. Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 ve Cumhuriyetin ilan覺. Türk Hukuk 襤nk覺lab覺. Eitim ve Kültür 襤nk覺lab覺. 襤ktisadi 襤nk覺lap. Sosyal 襤nk覺lap. Çok partili hayata geçme denemeleri. Türkiye Cumhuriyeti’nin d覺 politikas覺. Türkiye’nin jeopolitik durumu. Atatürkçülüün temel ilkeleri. Türkiye’nin Ermeni Sorunu ve Türkiye’nin K覺br覺s Sorunu dersin içeriini oluturan konulard覺r.

 

 

Seçmeli Dersler

 

YAT 411 Nem Titreim ve Gürültü Kontrolü

  Kavramlar ve terimler. Notik araçlarda titreim ve gürültü kaynaklar覺n覺n deerlendirilmesi; araç d覺覺 gürültü spektrumunun belirlenmesi. Duvarlar覺n ses geçi kayb覺 deerlerinin hesaplanmas覺, istenen ses geçi kayb覺 deerlerinin salanamamas覺 durumunda, iyiletirmeye yönelik önlemlerin al覺nmas覺. Titreim azalt覺c覺 önlemler. Nem kontrolunun amac覺, yat iç mekan覺nda nemlendirme tipleri. Yatlarda nemin s覺n覺r deerleri. 襤ç mekan, d覺 mekan, su s覺zd覺rmaz perde duvarlar ve bölücü duvarlarda nem kontrolünün biçimlerinin anlat覺lmas覺. Mevcut uygulama örneklerin gözden geçirilmesi.

 

YAT 412 Çoklu Gövde Tasar覺m覺

  Karina formunun tan覺nmas覺, a覺rl覺klar覺n belirlenmesi ve yerletirme.

 

YAT 413 Elektrik Sistemleri

  Elektrik makinelerinin, devre ve parçalar覺n覺, ohm ve kriof kanunlar覺n覺 ve çeitli s覺n覺fta yatlarda bulunan elektrik makinelerinin tan覺t覺lmas覺. Makinelerin parçalar覺n覺n ilevlerinin örenilmesi. Makinelerin yat iç mekan覺yla, güverteyle, karinayla ve strüktürel sistemle olan ilikisinin tan覺nmas覺.

 

YAT 414 Tasar覺mda Görsel Alg覺

  Alg覺 psikolojisi, optik, Gestalt ilkeleri: Yak覺nl覺k, benzerlik ekil-zemin. Görsel yan覺lsama. Nokta çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, 覺覺k, biçim, hareket. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Biçim ve mekanla ilgili konular ve yakla覺mlar. Yatlar覺n çevreyle görsel ilikilerinin denetlenebilirlii. Örneklerle irdeleme ve sorgulama.

 

YAT 415 Restorasyon

  Tarihi deniz araçlar覺nda koruma kavram覺n覺n kuramsal temeli. Çada koruma kuram覺n覺n 19. yüzy覺ldan günümüze dek geliimi. Ahap, kuma, bronz vb. tarihi malzemenin tan覺t覺lmas覺. Restorasyon öncesinde yap覺lan arat覺rmalar, koruma ölçütleri ve kounacak deerlerin tan覺m覺. Restorasyon teknikleri (salamlat覺rma, bütünleme, yenileme vb.) yap覺lm覺 restorasyonlardan örnekler. Deniz araçlar覺nda karina, üstyap覺, güverte üstü ve iç mekanda korunacak alanlar覺n seçimi, çözümleme yöntemleri. Koruma örnekleri. Notik araçlarda koruman覺n yasal ve örgütsel yönleri. Koruma eitimi.

 

YAT 416 Ayd覺nlatma

  I覺覺n tan覺m覺 ve fotometrik büyüklükler, görsel konfor. Yatlarda 覺覺k kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilikin tasar覺m deikenlerin (pencereler, hacim boyutlar覺, iç yüzey yans覺t覺c覺l覺klar覺, d覺 engeller, yapma 覺覺k kaynaklar覺, vb.) s覺n覺flara göre genel özellikleri. 襤ç ve d覺 mekanlarda doal, yapay ve karma ayd覺nlatma sistemlerinin tasar覺m覺. Ayd覺nl覺k çounluu, ayd覺nl覺k rengi, lüks, lümen, 覺覺k ak覺s覺, renksel geri verim deeri vb. temel terim ve kavramlar覺n anlat覺lmas覺. Ayd覺nl覺k hesab覺 tekniklerinin yap覺lmas覺.

 

M襤M 436 Engelliler 襤çin Tasar覺m

  Dersin    içerii     kapsam覺nda,   yürüme engelli (tekerli sandalye kullanan), görme engelli, spastic engelli vb. gibi engelli insanlar覺n ihtiyac覺 olan ergonomik gereksinimlerinin belirlenmesi ve seçilen örneklerle konunun aktar覺lmas覺 amaçlan覺r.
Küçük bir iç mekan projesinde, bir oda veya yazl覺k bir ev örneinde, engelli bir insan için mevcut mekan覺n tasarlan覺r.

 

M襤M 462 Ekolojik 襤ç Mekan Tasar覺m覺