Program Hedefleri

 

1. Mimarl覺k eitiminin bütüncül yap覺s覺 alt覺nda, farkl覺 disiplinlerinin ilevlerini aktar覺rken, ortak bir tasar覺m bilinci gelitirmek.

2. Türkiye’nin ve hiç kukusuz, dünya yat inaat覺 sektörünün tasar覺mc覺 gereksinimini kar覺layacak uzmanlar yetitirmek.

3. Mimarl覺k, teknoloji, tasar覺m tarihi ve kuramlar覺 ve ilgili insan bilimleri hakk覺nda bilgi vermek.

3. Gemi Mühendislii ve tasar覺m disiplinleri aras覺nda ve "denizcilik" taban覺nda özgün bir akademik dil kurgulamak. Bu dil arac覺l覺覺yla Türkçe'ye yeni bilimsel terimler kazand覺rmak.

4. Denizcilik olgusunun sivil ve askeri yap覺s覺, ulusal ve uluslararas覺 karakteri hakk覺nda bilgiler vererek, denizcilik bilincinin oluumuna katk覺da bulunmak.

5. Bir tasar覺m projesi için arat覺rma ve program önerisi haz覺rlama yöntemlerini, tasar覺m sarmal覺 (dizayn spirali) kavram覺n覺 ayr覺nt覺lar覺yla aktararak, bu döngünün her projede yetkinlikle uygulanmas覺n覺 salamak.

6. Deniz araçlar覺 tasar覺m ve uygulamas覺nda ve genel olarak denizcilik endüstrisinde faaliyet gösteren kurum ve kurulular覺n ilevleri hakk覺nda bilgiler vermek.

7. Deniz arac覺 tasar覺m覺yla ilgili strüktürel tasar覺m ve mühendislik sorunlar覺na yönelik, saduyulu bir alg覺 gelitirmek.

8. Deniz araçlar覺nda iç konfor koullar覺n覺 eniyiletirebilmek (optimizasyon) ve elverisiz deniz koullar覺nda bekay覺 salayabilmek, fiziksel sorunlarla ba edebilmek için çeitli teknolojiler ile ilgili bilgi vermek.

9. Yatlar覺n endüstri ürünleri olduklar覺ndan kalk覺la, seri üretim koullar覺n覺 tan覺mak. Maliyet sorunlar覺n覺, klas kurulular覺n覺n getirdii k覺s覺tlamalar içinde çözmek için gerekli tasar覺m becerilerine erimek.

10. Denizel mimari miras覺n korunmas覺 ve deerlendirilmesine yönelik yakla覺mlar覺 kurgulamak.