BLM BAKANI

Mimarl覺k Bölümümüz, ülkemizde ve dünyada mimarl覺覺n geliimini yak覺ndan takip etmekte ve deneyimli akademik kadrosuyla uygulamaya dayal覺 bir eitim vermektedir. Bu sayede, bir yandan dünyadaki sanatsal, ekonomik, endüstriyel ve sosyal eilimleri kavrayan ve sorumluluk duygusu gelikin genç insanlar; öte yandan meslek hayat覺na kolayl覺kla uyum salayabilen sosyal kiilik özelliklerine sahip çok yönlü mimarlar yetitirmeyi amaçlamaktad覺r.

Mimarl覺k, insan yaam覺n覺n içinde geçtii her mekân覺n tasarlanmas覺ndan üretimine dek her aamas覺ndan sorumludur. Sanat覺n ve teknolojinin bulutuu noktada tan覺mlanabilen mimarl覺k, yaam覺n içinde, yaamla canl覺 balar kuran bir meslek dal覺d覺r. Bu bütünsel bak覺覺n yayg覺nlamas覺n覺n bir sonucu olarak; mimarl覺k meslei, son y覺llarda geçirdii dönüümlerle birlikte, yap覺 üretiminin tasar覺m aamas覺n覺n d覺覺nda, inaat kontrolünden malzeme sektörüne uzanan bir çeitlilikte geni bir i sahas覺na kavumu; böylelikle serbest mimarl覺k hizmeti vermek veya akademisyenlik yapmak gibi klasik çal覺ma pratiklerine yenileri eklenmitir. Mimarl覺k Bölümü mezunlar覺, mimarl覺k alan覺 içinde her aamada görev alabilecek ve bu görevlerin alt覺ndan kalkabilecek alt yap覺ya sahiplerdir.

Bu çerçeveden bak覺ld覺覺nda, Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü, mimarl覺k eitimini, mimarl覺覺n ve hayat覺n kendisinin doal bir parças覺 olarak anlamakta ve mimari üretkenlikle eitimi bir arada kavramaktad覺r. Ayn覺 ekilde, mimarl覺覺n bir ç覺kt覺s覺 olan sosyal sorumluluk duygusuna kurumsal olarak sahip ç覺kan Mimarl覺k Bölümümüz, bu dorultuda çeitli çal覺malar yapmaktad覺r.

Yrd. Doç. Dr. P覺nar Engincan