Hedef ve G繹revler

Üniversitemizin Mimarl覺k Fakültesi bünyesinde kurulmu olan 襤ç Mimarl覺k Bölümü'nde eitim; meslek adaylar覺na mekan ve donat覺 tasar覺m覺 konular覺nda temel deerleri oluturmaya yönelik, çada ve sürekli güncellemeye aç覺k bir program çerçevesinde sürdürülmektedir. Kuramsal ve uygulamal覺 çal覺malar覺n yan覺 s覺ra sergi, gezi, seminer ve staj sistemi ile meslek adaylar覺n覺n yarat覺c覺l覺k ufuklar覺 geniletilmekte, gözlem ve pratik yeteneklerini artt覺racak etkinlikler ile profesyonel yaama haz覺rlanmaktad覺r.

襤ç mimarl覺k meslei sanat, tasar覺m ve teknik alanlar覺n kesiimi olduundan, örenci adaylar覺ndan, bu alanlara ilgi duymalar覺 ve bu alanlarda çal覺ma hedeflerine sahip olmalar覺, mezun olduktan sonra da, tüm meslek hayat覺 boyunca mesleki vizyonu sahiplenmeleri ve bu inançta olmalar覺 beklenmektedir.

襤ç Mimarl覺k Bölümünden mezun bireyler “襤ç Mimar” ünvan覺 al覺rlar ve iç mimarl覺k alan覺nda tasar覺m, uygulama, üretim departmanlar覺nda çal覺abilirler.